Управен одбор

Управниот одбор е орган на управување на Претпријатието кој го именува односно разрешува Советот на Град Скопје од редот на афирмирани и познати стручњаци од областа на водоснабдувањето, имајќи ја во предвид соодветната и правична застапеност на припадниците на сите заедници. 
Бројот и составот на членовите на Управниот одбор го утврдува Советот на Град Скопје со Решение за именување. Мандатот на членовите на Управниот одбор трае 4 години.
Управниот одбор има Претседател кој се избира од редот на членовите а исто така и Заменик Претседател кој се избира исто од редот на членовите.
Претседателот на Управниот одбор ги свикува седниците, се грижи за извршување на актите  на Управниот одбор  и врши и други работи утврдени со Деловникот за работа на Управниот одбор.
Членови на Управниот одбор се:

     

1. Идриз Орана  -  Претседател

2. Иван Цветановски

3. Дејан Митровски

4. Никола Трајановски

5. Бране Поповски

6. Зоран Ивановски

7. Љубиша Спасовски  

8. Павле Пецов

9. Изеир Mемеди

10. Гоце Цветковски

11. Билјана Јовановска

12. Јаше Сефер

13. Благоја Ангеловски

 

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies