Отворени јавни набавки

Вид на постапка: објавена отворена постапка бр. 10131/2024
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Објавен: 13.06.2024 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 16.07.2024 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 08.07.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 10.07.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies