Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Oбјавена отворена постапка бр. 10127/2024
Предмет на набавка:

Услуга за Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по листи на спецификција

Објавен: 13.06.2024 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 15.07.2024 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 07.07.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 09.07.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies