Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 09998/2024
Предмет на набавка:

Услуга за Осигурување на моторни возила од автоодговорност, автонезгода, зелен картон и каско осигурување – по спецификација

Објавен: 11.06.2024 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 28.06.2024 година до 14:00 часот - за поставување на прашања 22.06.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 24.06.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies