Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 23647/2023
Предмет на набавка:

Oдржување на системот за самоуслужни услуги и наплата - по спецификација

Објавен: 28.12.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 23.01.2024 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 17.01.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 19.01.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies