Затворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 23559/2023
Предмет на набавка:

Миксер за подготовка на тиња за обезводнување, Миксери за биолошки базени и Миксер за контактен базен – по листи на спецификација 

Објавен: 27.12.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 29.01.2024 година до 12:00 часот - за поставување на прашања 21.01.2024 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 23.01.2024 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies