Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Поедноставена отворена постапка бр. 05222/2023
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (електричен алат, машини за сечење асфалт и бетон, машини за челно заварување, агрегати, печки за пелети, пумпи и друго) - по листи на спецификација.

Објавен: 23.03.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 11.04.2023 година до 13:00 часот - за поставување на прашања 05.04.2023 година во 15:30 часот - за одговор на прашања 07.04.2023 година во 15:30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies