Отворени јавни набавки

Вид на постапка: Отворена постапка бр. 05203/2023
Предмет на набавка:

услуга за надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како инвеститор и изведувач се јавува јп„ водовод и канализација“ скопје – по листи на спецификција

Објавен: 23.03.2023 Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Отварање понуда:
    - за доставување на понуда 26.04.2023 во 13.00 часот - за поставување на прашања 18.04.2023 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.04.2023 до 15.30 часот

Колачиња (cookies)

Поставени се колачиња (cookies) на Вашиот уред со цел да се подобри функционалноста на оваа веб страница. MoreInformationCookies