ImageЗатворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2016
50/2016
Предмет на набавка:

Систем за далечинско отчитување  - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
10.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 36-1/2016
36-1/2016
Предмет на набавка:

Услуга за санација на трафостаница во сервис 6 ти Септември 630 kVA со број 139  - по спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 12.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 15.08.2016 во 13.00 часот

Објавен:
04.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2016
49/2016
Предмет на набавка:
Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
29.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2016
48/2016
Предмет на набавка:
Услуга за изработка на софтвер за интеграција на систем за финансов менаџмент, по втор пат.
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2016
47/2016
Предмет на набавка:

Доизградба на двата крака со Ǿ1200 мм со вкупно L=273+212=485 m на изведениот атмосферски колектор Ǿ1500 мм во населба Керамидница – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 45/2016
45/2016
Предмет на набавка:
 Санација и доведување во првобитна состојба на оштетените површини при санација на дефекти на водоводна и на канализациона мрежа – по листи на спецификација.
 
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.08.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.08.2016 во 12.00 часот

Објавен:
19.07.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2016
51/2016
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматира и изведбени градежни работи – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
22.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2016
52/2016
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2016
53/2016
Предмет на набавка:

Ребрендирање на возило – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2016 во 13.00 часот

Објавен:
23.08.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2016
54/2016
Предмет на набавка:

Кертриџи и тонери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2016
56/2016
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 39-1/2016
39-1/2016
Предмет на набавка:

Осигурување на новонабавени возила на ЈП Водовод и канализација Скопје – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 19.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 22.09.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2016
59/2016
Предмет на набавка:

Мерно-регулациона шахта на главната водоводна линија DN1600mm – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
16.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2016
58/2016
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2016
57/2016
Предмет на набавка:

Вертикална сигнализација (сообраќајни знаци) и бариери пвц – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.09.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
15.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набаки https://e-nabavki.gov.mk.
Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма

Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2016
60/2016
Предмет на набавка:

Индустриски комбинирани водомери-разни, прилагодени за далечинско отчитување, комлет со опрема и софтвер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2016
61/2016
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2016
62/2016
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Барање прибирање понуди со објава на оглас 12-2/2016
12-2/2016
Предмет на набавка:

Услуга за неограничен електронски пристап до сите прописи и документи.

Отварање понуда:

- за поставување на прашања 07.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда 10.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
05.10.2016

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk . Постапка ќе биде спроведена преку ЕСЈН и ќе заврши со е-аукција.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2016
64/2016
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.10.2016 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.10.2016 во 12.00 часот

Објавен:
06.10.2016

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма