ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 20873/2021
20873/2021
Предмет на набавка:

Катастарски услуги (Изработка на елаборати за нумерички податоци, Елаборати од извршен премер во функција на запишување на недвижности кои останале со незапишани права, Елаборати за запишување во катастарот на инфрaструктурни објекти) - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 14.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
03.12.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20635/2021
20635/2021
Предмет на набавка:

Рачен алат,помошен алат и потрошни материјали – по листи на спецификација, за листа Листа 1(5) – Резен алат и Листа 2(9) – Пакет за точење AD BLUE – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
30.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 20526/2021
20526/2021
Предмет на набавка:

Лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 23.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
29.11.2021

Лиценцни програми - серверски лиценци и останати софтвери за продуктивно рабоње по потреба – по листи на спецификација.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20359/2021
20359/2021
Предмет на набавка:

Услуга за полнење на технички гасови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 20359/2021
20359/2021
Предмет на набавка:

Услуга за полнење на технички гасови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 20269/2021
20269/2021
Предмет на набавка:

Услуга за анализа на отпад - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
25.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 20024/2021
20024/2021
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и центрирање на преден трап- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 19813/2021
19813/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електро-пумпи за отпадна вода - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 14.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.11.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19809/2021
19809/2021
Предмет на набавка:

услуга за усмен превод (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по спецификација, по вторпат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19848/2021
19848/2021
Предмет на набавка:

Услуга за транспорт на шутдо депонија дрисла-по спецификација

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.12.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 07-3/2021
07-3/2021
Предмет на набавка:

Обука на вработени за безбедно и здраво работење – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 19747/2021
19747/2021
Предмет на набавка:

Опрема за подобрување на моќноста на специјалните возила под притисок ( сет дизни и др.)  за чистење на канализациони линии од поголем профил (фекални и атмосферски колектори) – поспецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 19756/2021
19756/2021
Предмет на набавка:

Услуги за изработка на печати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 119753/2021
119753/2021
Предмет на набавка:

Средства за хигиена – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.12.2021 до 15.30 часот

Објавен:
18.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 19065/2021
19065/2021
Предмет на набавка:

Електроматеријали– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.12.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.12.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.12.2021 во 12.00 часот

Објавен:
09.11.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 18882/2021
18882/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на PVC и AL столарија – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
04.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18759/2021
18759/2021
Предмет на набавка:

Услуга за усмен превод (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
02.11.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18484/2021
18484/2021
Предмет на набавка:

Oдржување на ДР локација - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 18487/2021
18487/2021
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.11.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18372/2021
18372/2021
Предмет на набавка:

Одржување на автоматски решетки и дробилки за цврст отпад – по листи на спецификација. 

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 18374/2021
18374/2021
Предмет на набавка:

Услуга за одржување на системот за видео надзор, работно време и контрола на пристап - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.11.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.11.2021 до 15.30 часот

Објавен:
26.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 18311/2021
18311/2021
Предмет на набавка:

Градежни материјали - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 18.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 17888/2021
17888/2021
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева и ПЕ цевки) – по листи на спецификација.

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 11.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 17881/2021
17881/2021
Предмет на набавка:

Електричен рачен алат и дополнителна опрема и ситен рачен алат (Електрична аголна брусалка Ф125mm,Ф180mm,Ф230mm, Електрична ударна дупчалка - чекан, Електрична рачна клупна до Ф2“, Акумулаторска аголна брусалка Ф125mm, Акумулаторска режалка Ф190mm, Акумулаторски ударен завртувач со насадни влошки, Рефлектор со сталак за на терен, Бензинска режалка за бетон и метал и разно) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 09.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 17884/2021
17884/2021
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 10.11.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
15.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 17528/2021
17528/2021
Предмет на набавка:

Косилки – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 17533/2021
17533/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција на резервоар Копаница - по предмер

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 17537/2021
17537/2021
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16733/2021
16733/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 17272/2021
17272/2021
Предмет на набавка:

Одржување на систем за самоуслужни услуги и наплата - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.10.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 17116/2021
17116/2021
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.10.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.11.2021 во 12.00 часот

Објавен:
01.10.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16736/2021
16736/2021
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки и разно) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16734/2021
16734/2021
Предмет на набавка:

Одржување на сиситем на катодна заштита - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16733/2021
16733/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 16732/2021
16732/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на PVC и AL столарија – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.10.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Посебни услуги 06-3/2021
06-3/2021
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 12.00 часот

Објавен:
24.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16344/2021
16344/2021
Предмет на набавка:

Финансиска ревизија на работењето на претпријатието – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
21.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 16037/2021
16037/2021
Предмет на набавка:

Адаптација на објект Управна зграда на ЈП Водовод и канализација (приземје) и Адаптација на просторија за телефонисти и адаптација на делот кај евиденција на корисници по предмер

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16065/2021
16065/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција и санација на шахти од водоводниот систем и антикорозивна и термичка заштита на цевки, затворачи и фасонски делови – по предмер, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16061/2021
16061/2021
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (електричен алат, вибронабивачи, машини за сечење асфалт и бетон, машини за челно заварување, агрегати, печки за пелети, пумпи и друго)-по листи на спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.10.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 01.10.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 16055/2021
16055/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на фреквентни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема- по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 04.10.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
16.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 15367/2021
15367/2021
Предмет на набавка:

Чистење на котли и оџаци и сервисирање на котли и пламеници – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 15152/2021
15152/2021
Предмет на набавка:

услуга за примена на методот за биоаугументација во канализациската мрежа и во инсталацијата за третман на отпадни води за ПСОВ Волково – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 11.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
31.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Oглас од тип Други огласи. 05-3/2021
05-3/2021
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14508/2021
14508/2021
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 02.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност бр.14372/2021
14372/2021
Предмет на набавка:

Процесирање на UNATTENDED ПОС трансакции  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14353/2021
14353/2021
Предмет на набавка:

Одржување на Exchange -по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.09.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14350/2021
14350/2021
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 30.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
17.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13947/2021
13947/2021
Предмет на набавка:

Систем за автоматска поддршка при комуникација со корисници- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 24.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14034/2021
14034/2021
Предмет на набавка:

репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови, винкли и профил– по спецификација за листа 1(3) – репроматеријали винкли, профили и железо

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 25.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 14030/2021
14030/2021
Предмет на набавка:

Чистење на пет бунари со систем на air liftting и одредување на нивниот капацитет – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 25.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 27.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13797/2021
13797/2021
Предмет на набавка:

Услуги од агенција за привремени вработувања- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 17.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 13670/2021
13670/2021
Предмет на набавка:

Рачен алат, помошен алат и потрошни материјали – по листи на спецификацијата

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.09.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.09.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.09.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13709/2021
13709/2021
Предмет на набавка:

Услуга за примена на методот за биоаугументација во канализациската мрежа и во инсталацијата за третман на отпадни води за ПСОВ Волково -по спецификација

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.08.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 13208/2021
13208/2021
Предмет на набавка:

Ревизија на основни проекти  за мрежи, за хидротехнички објекти (шахти, пумпни станици, резервоари , хидрофорски построенија) со вклучени фази,  архитектонски објекти  со вклучени фази, елаборати за животна средина, проекти за инфраструктура, геотехнички елаборати , пристапни патишта и др. – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.08.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.07.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 13095/2021
13095/2021
Предмет на набавка:

Товарно возило пик – ап – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12924/2021
12924/2021
Предмет на набавка:

Адаптација на објект Управна зграда на ЈП Водовод и канализација (приземје) и Адаптација на просторија за телефонисти и адаптација на делот кај евиденција на корисници - по предмер.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 11.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12890/2021
12890/2021
Предмет на набавка:

Реконструкција и санација на шахти од водоводниот систем и антикорозивна и термичка заштита на цевки, затворачи и фасонски делови – по предмер.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12787/2021
12787/2021
Предмет на набавка:

Набавка на боци за гасен хлор- по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.08.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 10.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12791/2021
12791/2021
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12621/2021
12621/2021
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 10.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 12.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
20.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 14.07.2021
12155/2021
Предмет на набавка:

Имплементација на систем за управување со безбедност на податоци - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
19.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12359/2021
12359/2021
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
15.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 12361/2021
12361/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.08.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.08.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.08.2021 до 15.30 часот

Објавен:
15.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 11941/2021
11941/2021
Предмет на набавка:

Полнач - стартер за полнење на акумулатори, Тестер за акумулатори (професионален), Машина за тестирање алтернатори и стартери – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11937/2021
11937/2021
Предмет на набавка:

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
12.07.2021

Персонални компјутери, Преносни компјутери и Уреди за отчитување на водомери - по листи на спецификација.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11816/2021
11816/2021
Предмет на набавка:

Набавка на систем за откривање и мониторирање на аномалии во системот, управување со ревизија и проекти - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 11561/2021
11561/2021
Предмет на набавка:

Надградба на системот за електронска наплата – по спецификација, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 30.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.08.2021 во 12.00 часот

Објавен:
06.07.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 11542/2021
11542/2021
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.07.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 04-3/2021
04-3/2021
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10774/2021
10774/2021
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10781/2021
10781/2021
Предмет на набавка:

Услуга за Имплементација на систем за безбедност и здравје при работа согласно стандардот ИСО 45001:2018.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
24.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10575/2021
10575/2021
Предмет на набавка:

Армирано бетонски елементи и градежни материјали – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10580/2021
10580/2021
Предмет на набавка:

Потрошен материјал за пречистителна станица Волково - по делови на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10583/2021
10583/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање и атестирање на ПП системи и ПП апарати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.07.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 03.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 10584/2021
10584/2021
Предмет на набавка:

Услуга за гео-локациско следење на моторни возила, (за период од 24 месеци).

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10585/2021
10585/2021
Предмет на набавка:

Комбинирани водомери - разни, прилагодени за далечинско отчитување, комплет со опрема и софтвер – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 17.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 10599/2021
10599/2021
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (електричен алат, вибронабивачи, машини за сечење асфалт и бетон, машини за челно заварување, агрегати, печки за пелети, пумпи, и друго) – по листи на спецификација.

 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.07.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.07.2021 до 15.30 часот

Објавен:
22.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Посебни услуги 03-3/2021
03-3/2021
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
16.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09931/2021
09931/2021
Предмет на набавка:

Дезинфекција, дезинсекција, дератизација – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09933/2021
09933/2021
Предмет на набавка:

Санација на надворешно осветлување во ПС и резервоари - по спецификација – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09937/2021
09937/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09802/2021
09802/2021
Предмет на набавка:

Влечна машина за одржување  (чистење и отпушување) на атмосферска и фекална канализација до Ф400 mm со вода под притисок со сопствен резервоар  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
09.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09789/2021
09789/2021
Предмет на набавка:

Материјал за греење – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09792/2021
09792/2021
Предмет на набавка:

Пристап до електронска база на прописи за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка
09.06.2021
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09799/2021
09799/2021
Предмет на набавка:

Услуги за фиксна телефонија за период од 24 месеци – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09801/2021
09801/2021
Предмет на набавка:

Сигурносни јажиња – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.06.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 18.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
09.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09634/2021
09634/2021
Предмет на набавка:

Приколка со носивост до 3.5т – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 19.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09637/2021
09637/2021
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови во пумпни станици - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 20.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 09640/2021
09640/2021
Предмет на набавка:

Изведба на автоматска  решетка и дробилица за груб отпад за фекални пумпни станици ФПС Драчево и ФПС Инџиково– по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 02.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
08.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09642/2021
09642/2021
Предмет на набавка:

Механичка заштита на капаци за шахти и решеткасти сливници – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.07.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 03.07.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
08.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 09363/2021
09363/2021
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 08.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
03.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 09240/2021
09240/2021
Предмет на набавка:

Репроматеријали: месинг, бронза, челик, лимови, винкли и профил– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2021 до 15.30 часот

Објавен:
02.06.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 09241/2021
09241/2021
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор и контрола на пристап (4 - 6 локации во зависност од контролата на пристап) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.07.2021 во 12.00 часот

Објавен:
02.06.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07894/2021
07894/2021
Предмет на набавка:

Возило со опрема за третирање на блокирани (запушени) канализациони линии – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 05.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08291/2021
08291/2021
Предмет на набавка:

Канализациони цевки и фитинзи – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 15.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 08298/2021
08298/2021
Предмет на набавка:

Лагери, семеринзи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински спојки – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.06.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 16.06.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.06.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.05.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07794/2021
07794/2021
Предмет на набавка:

Испитувања на отпор на заштитно заземјување на ниско напонска електрична и громобранска инсталација и импенданса на струjен круг - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
11.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Посебни услуги 02-3/2021
02-3/2021
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
11.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07765/2021
07765/2021
Предмет на набавка:

Дигитални сертификати - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 19.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
10.05.2021

Дигитални сертификати - по спецификација
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 07490/2021
07490/2021
Предмет на набавка:

Проценка на ризик – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07494/2021
07494/2021
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (по спроведена постапка бр. 04062/2021) по втор пат  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07535/2021
07535/2021
Предмет на набавка:

Годишна претплата за платформа за следење на правни субјекти - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
06.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07435/2021
07435/2021
Предмет на набавка:

Средства за дезинфекција и справување со вирусот COVID-19 за претпријатието - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
05.05.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 07147/2021
07147/2021
Предмет на набавка:

Градежна машина - комбинирана – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 22.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
28.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07054/2021
07054/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација Скопје со вградување на резервни делови – по листи на спецификација по втор пат (по спроведена постапка бр. 01770/2021).

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 07055/2021
07055/2021
Предмет на набавка:

Услуга одржување на системот за управување со печатење , уреди и тонери – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 14.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
27.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06874/2021
06874/2021
Предмет на набавка:

Електрична сајла  за отпушување на внатрешна канализација - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 12.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06876/2021
06876/2021
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06876/2021
06876/2021
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 08.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 10.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 06872/2021
06872/2021
Предмет на набавка:

Сервисирање на косилки  и останата опрема за хортикултура – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.05.2021 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.05.2021 до 15.30 часот

Објавен:
23.04.2021

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06695/2021
06695/2021
Предмет на набавка:

 Набавка на комуникациска опрема за дата центар – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 19.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
21.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 06580/2021
06580/2021
Предмет на набавка:

Надградба на системот за електронска наплата – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.05.2021 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 13.05.2021 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.05.2021 во 12.00 часот

Објавен:
19.04.2021

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.