ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 13/2019
13/2019
Предмет на набавка:

Цистерни специјални возила – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.05.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.05.2019 во 12.00 часот

Објавен:
16.04.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 07-2/2019
07-2/2019
Предмет на набавка:

Ресертификација ISO 9001-2015  и HACCP – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 05-1/2019
05-1/2019
Предмет на набавка:

Набавка, обнова на дигитални сертификати и временски печат    – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 05.04.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 04-1/2019
04-1/2019
Предмет на набавка:

Услуга законсултации (DB AUDIT и GAP анализа за управување со ресурси – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.04.2019 до 15.30 часот

Објавен:
27.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 03-1/2019
03-1/2019
Предмет на набавка:

Технички преглед на возила  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.04.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 02.04.2019 до 15.30 часот

Објавен:
25.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 05-2/2019
05-2/2019
Предмет на набавка:

Екстерна обука за раководителот на HACCP тимот и останатите членови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
25.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 06-2/2019
06-2/2019
Предмет на набавка:

Надворешна контрола на системот за заштита на лични податоци  – по  спецификација, втор пат

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 01.04.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 29.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
25.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 12/2019
12/2019
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 02-1/2019
02-1/2019
Предмет на набавка:

Годишна претплата за платформа за следење на правни субјекти  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.04.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 30.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
21.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 11/2019
11/2019
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација, осигурување од дејност, осигурување од автоодговорност и автонезгода, каско осигурување и патнички осигурувања – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.04.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
21.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07/2019
07/2019
Предмет на набавка:

 Лагери, семеринзи, механички заптивачи, гумени спојки и механички осовински спојки – по листи на спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
15.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08/2019
08/2019
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
15.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2019
09/2019
Предмет на набавка:

 Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.04.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
15.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 10/2019
10/2019
Предмет на набавка:

Акумулатори  – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.04.2019 во 10.00 часот

Објавен:
15.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 01-1/2019
01-1/2019
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.03.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 22.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
15.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2019
06/2019
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок  – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
14.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-2/2019
04-2/2019
Предмет на набавка:

Чистење на септички јами - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.03.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 15.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
11.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2019
05/2019
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор и контрола на пристап – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.04.2019 во 12.00 часот

Објавен:
11.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 03-2/2019
03-2/2019
Предмет на набавка:

Надворешна контрола на системот за заштита на лични податоци  – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.03.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 08.03.2019 до 15.30 часот

Објавен:
06.03.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03/2019
03/2019
Предмет на набавка:

Набавка и надградба на Уредите за непрекинато напојување  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.03.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.03.2019 во 12.00 часот

Објавен:
04.03.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 01-3/2019
01-3/2019
Предмет на набавка:

Редовни здравствени прегледи  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.02.2019 во 12.00 часот

Објавен:
20.02.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 02-2/2019
02-2/2019
Предмет на набавка:

Вакцинација на вработени против стомачен вирус – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.02.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.02.2019 до 15.30 часот

Објавен:
18.02.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 01-2/2019
01-2/2019
Предмет на набавка:

Намирници за бифе – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.02.2019 во 10.00 часот - за поставување на прашања 22.02.2019 до 15.30 часот

Објавен:
18.02.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2018
88/2018
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
18.01.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 98/2018
98/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии за пречистување на отпадни води – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
09.01.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2018
88/2018
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
04.01.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2018
88/2018
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
04.01.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 98/2018
98/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии за пречистување на отпадни води – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
03.01.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 100/2018
100/2018
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
28.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 99/2018
99/2018
Предмет на набавка:

услуга од Интернет провајдер – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
27.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 97/2018
97/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација, по втор пат во делот за листа 2 и 3.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
25.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 95/2018
Отворена постапка 24.12.2018
Предмет на набавка:

Водомери со систем за далечинско отчитување – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.02.2019 во 12.00 часот

Објавен:
24.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 94/2018
94/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за водомери за мали водомери за домаќинство – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.02.2019 во 12.00 часот

Објавен:
24.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 93/2018
93/2018
Предмет на набавка:

Зонски мерачи на проток и редуктори на притисок со арматура и изведбени градежни работи  - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
20.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 47-1/2018
47-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на лиценцни програми и оперативни системи - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.12.2018 во 09.30 часот - за поставување на прашања 28.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
20.12.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 46-1/2018
46-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.12.2018 во 09.00 часот - за поставување на прашања 28.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
20.12.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 92/2018
92/2018
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема) – по листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
17.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 91/2018
91/2018
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
17.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 90/2018
90/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за хлорирање  – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
17.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 87/2018
87/2018
Предмет на набавка:

Лиено железни елементи за канализација (капаци,сливници,решетка со капак) – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
12.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 88/2018
88/2018
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
12.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 89/2018
89/2018
Предмет на набавка:

Мебел  - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.01.2019 во 13.00 часот

Објавен:
12.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 86/2018
86/2018
Предмет на набавка:

штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови)   – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 85/2018
85/2018
Предмет на набавка:

Проектирање и ревизија на инфраструктура, хидротехнички објекти и геотехнички елаборати за потребите на ЈП Водовод и канализација Скопје - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.12.2018 во 09.00 часот

Објавен:
11.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 84/2018
84/2018
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици(за дуктилни цевки и за пвц цевки)  – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
10.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 81/2018
81/2018
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 82/2018
82/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 83/2018
83/2018
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 76/2018
76/2018
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 78/2018
78/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 45-1/2018
45-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.11.2018

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 79/2018
79/2018
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 43-1/2018
43-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка на нови ПП-апарати и опрема – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 44-1/2018
44-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 74/2018
74/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на  спецификација, по втор пат во делот за листа 15,18,20,21,23,24,25.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 75/2018
75/2018
Предмет на набавка:

Изработка на боксови за ризла – по проект

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2018
72/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по трет пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
21.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 14-2/2018
14-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга за Полнење на технички гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 73/2018
73/2018
Предмет на набавка:

Набавка на лиценцни програми – по  листи на спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
19.11.2018

- за поставување прашања: 01.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.12.2018 во 12.00 часот
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2018
71/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
16.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 42-1/2018
42-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2018
72/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по трет пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2018
71/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 39-1/2018
39-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на рампа за влез во Сервис 6-ти Септември - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 41-1/2018
41-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење, машини за челн заварување, агрегати,пумпи и друго) по втор пат за листа 1,4 и 6  - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 12-2/2018
12-2/2018
Предмет на набавка:

Процена од овластен проценител на транспортни средства – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 40-1/2018
40-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за тестирање на сигурноста на информативниот систем - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2018
69/2018
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2018
54/2018
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 37-1/2018
37-1/2018
Предмет на набавка:

Камерa за преглед во боја на цевки (за канализациони вертикали) - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 38-1/2018
38-1/2018
Предмет на набавка:

Апликација и алатки за комуникации со надворешни корисници на претпријатието - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2018
67/2018
Предмет на набавка:

Агрегати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2018
68/2018
Предмет на набавка:

Поправка и ставање во функција на инструмент Атомско Апсорпционен Спектофотометар Perkin Elmer AAS 700 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 98/2018
98/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии за пречистување на отпадни води – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
03.01.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.