ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2018
54/2018
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 66/2018
66/2018
Предмет на набавка:

Набавка на лиценцни програми – по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
08.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 65/2018
65/2018
Предмет на набавка:

 Дополнителна опрема и алат  за отпушување на нефункционални канали и колекторски линии – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
08.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04.10.2018
04.10.2018
Предмет на набавка:

Електроматеријали – по спецификација, по втор пат во делот за Листа 5.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
04.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2018
62/2018
Предмет на набавка:

Набавка, надградба и развој на виртуелна клиентска и серверска околина – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 63/2018
63/2018
Предмет на набавка:

Кертриџи и тонери – по  листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 36-1/2018
36-1/2018
Предмет на набавка:

Калибрација на инструменти и уреди  за преглед на водомери и лабараторија за испитување на квалитет на водата – по спецификација,по втор пат (во делот за листа 4)

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.10.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.10.2018 до 15.30 часот

Објавен:
03.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 11-2/2018
11-2/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на постојна ПВЦ и лимарска столарија – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.10.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 29.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2018
61/2018
Предмет на набавка:

Изведба на катодна заштита на магистрални цевководи согласно со проектна документација (трета фаза) – по предмер, по втор пат

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2018
60/2018
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци  - по спецификација. по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2018
59/2018
Предмет на набавка:

Средства за хигиена и средства за хигиена  на пумпни станици и резервоари согласно со HACCP – по  листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
12.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 35-1/2018
35-1/2018
Предмет на набавка:

Материјал за греење - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
11.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2018
58/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за индустриски водомери DN 50mm, DN 80mm, DN 100mm и DN150mm – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
10.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 33-1/2018
33-1/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на системи за неутрализација на хлор ПС Рашче, ХПС Кондово, БП Нерези и БП Лепенец, со замена на реагенски - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
05.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 34-1/2018
34-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на уреди за греење на пумпи кај цистерни под притисок - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
05.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2018
54/2018
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.10.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.10.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2018
56/2018
Предмет на набавка:

Одржување на сервери, печатари, мрежи, уреди од ИТ со вградување на резервни делови  – по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
04.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 55/2018
55/2018
Предмет на набавка:
Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
04.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2018
57/2018
Предмет на набавка:

Проектирање, изведба и а-тестирање на нови кранови во пумпни станици – по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 28.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
04.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 45/2018
45/2018
Предмет на набавка:

Лични заштитни средства (ХТЗ опрема)  - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2018
52/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на  спецификација..

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2018
53/2018
Предмет на набавка:

Опрема за лабараторија– по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
03.09.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 10-2/2018
10-2/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање и одржување на постојна ПВЦ и лимарска столарија – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 32-1/2018
32-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на систем за катодна заштита - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.09.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.09.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.08.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2018
51/2018
Предмет на набавка:

Услуга за транспортирање шут до депонија Дрисла – по  спецификација,по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.08.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2018
48/2018
Предмет на набавка:

Услуга од маркетинг агенција – по  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.08.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2018
50/2018
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.09.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.08.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 49/2018
49/2018
Предмет на набавка:

Изведба на катодна заштита на магистрални цевководи согласно со проектна документација (трета фаза) – по предмер.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.08.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.08.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 31-1/2018
31-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење, машини за челн заварување, агрегати,пумпи и друго) - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.08.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.08.2018 до 15.30 часот

Објавен:
10.08.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 47/2018
47/2018
Предмет на набавка:

Пумпи за питка вода,пумпи за отпадна вода,пумпи за котлара и потопни пумпи – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.08.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.08.2018 во 12.00 часот

Објавен:
10.08.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 44/2018
44/2018
Предмет на набавка:

Цистерни специјални возила - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.08.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.09.2018 во 12.00 часот

Објавен:
26.07.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 29-1/2018
29-1/2018
Предмет на набавка:

Калибрација на инструменти и уреди  за преглед на водомери и лабараторија за испитување на квалитет на водата – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
20.07.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 43/2018
43/2018
Предмет на набавка:

Кертриџи и тонери – по  листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.08.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.08.2018 во 12.00 часот

Објавен:
20.07.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 28-1/2018
28-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на опрема во лабараторија за испитување на квалитетот на водата со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.08.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.08.2018 до 15.30 часот

Објавен:
18.07.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 42/2018
42/2018
Предмет на набавка:

Електроматеријали – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 26.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.08.2018 во 12.00 часот

Објавен:
12.07.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 27-1/2018
27-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за лабораториска опрема – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
12.07.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 25-1/2018
25-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
09.07.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 26-1/2018
26-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за отпушување на канализациони цевки - по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
09.07.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 41/2018
41/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по втор пат.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 08-2/2018
08-2/2018
Предмет на набавка:

Сеф за оружје - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 09-2/2018
09-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга заизработка на печати– по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 40/2018
40/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки во пумпени станици и резервоари – по спецификација, по втор пат.    

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 24-1/2018
24-1/2018
Предмет на набавка:

Информатичка едукација на вработени од И.Т. и од други сектори - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.07.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 38/2018
38/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција, доградба и и замена на водоводни цевки – по предмер, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 39/2018
39/2018
Предмет на набавка:

Услуга за транспортирање шут до депонија Дрисла – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
22.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 34/2018
34/2018
Предмет на набавка:

Услуга за безготовинско плаќање преку бежични ПОС терминали за период од 24 месеци – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
20.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 23-1/2018
23-1/2018
Предмет на набавка:

Превентивно и адаптивно оддржување на ИП централа со вградување на резервни делови (за период од 24 месеци) - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.07.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 30.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
18.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 35/2018
35/2018
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 35/2018
35/2018
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 36/2018
36/2018
Предмет на набавка:

Систем со набавка на апарати за евиденција на работно време и контрола на пристап – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.07.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 37/2018
37/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на фрекветни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 30.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.07.2018 во 12.00 часот

Објавен:
14.06.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 21-1/2018
21-1/2018
Предмет на набавка:

Преса за хидраучични црева - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 22-1/2018
22-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.06.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 16.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
08.06.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 30/2018
30/2018
Предмет на набавка:

Надворешна обука преку заеднички проекти со специјализирана фирма во областа на управување со НПВ, услуга со напредни технологии за детекција на истекување  - по спецификација 

Отварање понуда:

- за поднесување на понуда: 12.06.2018 до 12.00 часот - за поставување на прашања: 06.06.2018 во 15.30 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 31/2018
31/2018
Предмет на набавка:

Изведба на автоматски решетки на фекални пумпени станици ФПС Горно Лисиче  - по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.06.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 32/2018
32/2018
Предмет на набавка:

Услуга запревентивно и адаптивно оддржување на софтверско решение за бележење на отчитувањата и гео-локација (апликација за отчитување на водомери)- по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.06.2018 во 10.00 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 33/2018
33/2018
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по спецификација

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
23.05.2018

- за поставување прашања: 26.06.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 02.07.2018 во 12.00 часот
Вид на постапка:
БПП 12-1/2018
12-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за дератизација,дезинсекција и дезинфекција - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.06.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 02.06.2018 до 15.30 часот

Објавен:
23.05.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.