ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 84/2018
84/2018
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици(за дуктилни цевки и за пвц цевки)  – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
10.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 81/2018
81/2018
Предмет на набавка:

Фасонски делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.01.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.01.2019 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 82/2018
82/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 83/2018
83/2018
Предмет на набавка:

Систем за видео надзор – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.12.2018

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 76/2018
76/2018
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 78/2018
78/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 45-1/2018
45-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 07.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.11.2018

Услуга за подготовка и печатење на рекламен материјал – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 79/2018
79/2018
Предмет на набавка:

Катастерски услуги – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 13.00 часот

Објавен:
28.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 43-1/2018
43-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка на нови ПП-апарати и опрема – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 44-1/2018
44-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.12.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.12.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 74/2018
74/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на  спецификација, по втор пат во делот за листа 15,18,20,21,23,24,25.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 75/2018
75/2018
Предмет на набавка:

Изработка на боксови за ризла – по проект

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2018
72/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по трет пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 05.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
21.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 14-2/2018
14-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга за Полнење на технички гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 73/2018
73/2018
Предмет на набавка:

Набавка на лиценцни програми – по  листи на спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
19.11.2018

- за поставување прашања: 01.12.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.12.2018 во 12.00 часот
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2018
71/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 27.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
16.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2018
70/2018
Предмет на набавка:

Вонредна јавна набавка на резервни делови, хемикалии и реагенси и потрошни материјали за центарот за санитарна контрола – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 42-1/2018
42-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2018
72/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на канализациона  мрежа – по предмер, по трет пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
06.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2018
71/2018
Предмет на набавка:

Патнички возила – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
05.11.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 39-1/2018
39-1/2018
Предмет на набавка:

Набавка и монтажа на рампа за влез во Сервис 6-ти Септември - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 41-1/2018
41-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење, машини за челн заварување, агрегати,пумпи и друго) по втор пат за листа 1,4 и 6  - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 08.11.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 12-2/2018
12-2/2018
Предмет на набавка:

Процена од овластен проценител на транспортни средства – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 40-1/2018
40-1/2018
Предмет на набавка:

Услуга за тестирање на сигурноста на информативниот систем - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
29.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2018
69/2018
Предмет на набавка:

Водоводни арматури – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2018
54/2018
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
25.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 37-1/2018
37-1/2018
Предмет на набавка:

Камерa за преглед во боја на цевки (за канализациони вертикали) - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 38-1/2018
38-1/2018
Предмет на набавка:

Апликација и алатки за комуникации со надворешни корисници на претпријатието - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2018 до 15.30 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2018
67/2018
Предмет на набавка:

Агрегати – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2018
68/2018
Предмет на набавка:

Поправка и ставање во функција на инструмент Атомско Апсорпционен Спектофотометар Perkin Elmer AAS 700 – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.11.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.11.2018 во 12.00 часот

Објавен:
24.10.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 25/2018
25/2018
Предмет на набавка:

Услуга за чистење на админинистративна зграда (дирекција) – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
27.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.