ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Други огласи 02-3/2019
02-3/2019
Предмет на набавка:

Обука на вработени за безбедно и здравo работење – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 30.07.2019 во 12.00 часот

Објавен:
12.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03851/2019
03851/2019
Предмет на набавка:

Услуга за превод на документи и усмен  (консекутивен и симултан превод) од англиски и албански јазик на македонски јазик и обратно – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 21.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
10.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 03858/2019
03858/2019
Предмет на набавка:

Хардверска опрема – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 06.08.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.08.2019 во 12.00 часот

Објавен:
10.07.2019

се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 03860/2019
03860/2019
Предмет на набавка:

Систем за периметарска заштита и превенција од загуба на податоци – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
10.07.2019

- за поставување прашања: 05.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 07.08.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.08.2019 во 12.00 часот
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 03856/2019
03856/2019
Предмет на набавка:

Едукација за вработените во ИТ и други сектори – по  спецификација

Отварање понуда:

за доставување на понуда 29.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 25.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
10.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 03880/2019
03880/2019
Предмет на набавка:

Градежни материјали – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.08.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 09.08.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.08.2019 во 12.00 часот

Објавен:
10.07.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 03272/2019
03272/2019
Предмет на набавка:

Услуги за фиксна телефонија за период од 24 месеци – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
02.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 03277/2019
03277/2019
Предмет на набавка:

Одржување на административна зграда (дирекција) – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 26.07.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 01.08.2019 во 12.00 часот

Објавен:
02.07.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 03294/2019
03294/2019
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.07.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 12.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
02.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 03296/2019
03296/2019
Предмет на набавка:

Одржување на постојни зонски мерачи на проток и редуктори на притисок (проверка/прилагодување/поправка/замена) – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.07.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 13.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
02.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 03326/2019
03326/2019
Предмет на набавка:

Услуги за пристап до електронска база на прописи за период од 24 месеци, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.07.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 05.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
02.07.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 02863/2019
02863/2019
Предмет на набавка:

Фракционен дробен агрегат - по листи на спецификација

Отварање понуда:

За поставување прашања: 16.07.2019 до 15.30 часот ; За одговор на прашања: 18.07.2019 до 15.30 часот ; За поднесување на понуда: 24.07.2019 во 12.00 часот

Објавен:
24.06.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 02695/2019
02695/2019
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 05.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
21.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 02696/2019
02696/2019
Предмет на набавка:

Санација на надворешно осветлување – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 10.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 06.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
21.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 02698/2019
02698/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на трафостаници – по  спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 11.07.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 05.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 07.07.2019 до 15.30 часот

Објавен:
21.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Набавка од мала вредност 02699/2019
02699/2019
Предмет на набавка:

Санитарни прегледи – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 24.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 26.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
21.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 02468/2019
02468/2019
Предмет на набавка:

Услуга за Детекција на истекувања со напредни технологии – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 12.07.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.07.2019 во 12.00 часот

Објавен:
18.06.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 02485/2019
02485/2019
Предмет на набавка:

Набавка, надградба, интеграција и имплементација  на ГИС систем – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.07.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 13.07.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.07.2019 во 12.00 часот

Објавен:
18.06.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 02232/2019
02232/2019
Предмет на набавка:

Услуга за следење на квалитетот на водата за пиење  – по спецификација 

Отварање понуда:

За доставување на понуда 28.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
13.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk -
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 02233/2019
02233/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на фрекветни регулатори и софт стартери и придружна системска опрема – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 28.06.2019 во 13.00 часот - за поставување на прашања 22.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 24.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
13.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
набавка од мала вредност 02082/2019
02082/2019
Предмет на набавка:

Услуги за пристап до електронска база на прописи за период од 24 месеци.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 16.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 02087/2019
02087/2019
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 27.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 21.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 23.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 02085/2019
02085/2019
Предмет на набавка:

Одела за вработените – по спецификација. 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 22.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
11.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 01817/2019
01817/2019
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила ( во делот за листите со број 1,5,6,7,8,9,13,19,20,21,23,26,27 од отворена постапка 82/2018) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 17.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
05.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 01716/2019
01716/2019
Предмет на набавка:

Набавка на систем за управување со печатење  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
03.06.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
поедноставена отворена постапка 01361/2019
01361/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на ПП-системи и а-тестирање на ПП апарати – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.06.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 11.06.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 13.06.2019 до 15.30 часот

Објавен:
28.05.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .