ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 07686/2019
07686/2019
Предмет на набавка:

Услуга за гео-локациско следење на моторни возила – по спецификација, (за период од 24 месеци).

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.10.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 09.10.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.10.2019 во 12.00 часот

Објавен:
12.09.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07236/2019
07236/2019
Предмет на набавка:

Мерач на проток во цевка - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.09.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 14.09.2019 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07240/2019
07240/2019
Предмет на набавка:

Сервисирање на кранови и дигалки - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 19.09.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 13.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 15.09.2019 до 15.30 часот

Објавен:
03.09.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 07069/2019
07069/2019
Предмет на набавка:

Централен систем за  автоматизација, интеграција и комуникација со интерните и екстерните услуги на Претпријатието – по   спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.09.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.09.2019 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07070/2019
07070/2019
Предмет на набавка:

Дизел - електро агрегати – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 22.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања: 24.09.2019 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.09.2019 во 13.00 часот

Објавен:
30.08.2019

Oгласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Поедноставена отворена постапка 07049/2019
07049/2019
Предмет на набавка:

Електронско плаќање на сметките преку веб страна за период од 24 месеци - по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 13.09.2019 во 12.00 часот - за поставување на прашања 07.09.2019 до 15.30 часот - за одговор на прашања 09.09.2019 до 15.30 часот

Објавен:
29.08.2019

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .