Одлука за ослободување од камата согласно Закон за ослободување од камати.

Одлуката за отпис на побарувања по основ на наплата на затезна односно казнена камата по главен долг од должниците физички лица за кои постојат решенија за извршување издадени од суд заклучно со 25 мај 2006 година, трансферирани кај нотар или извршител.

 

Одлука за ослободување од камата согласно Закон за ослободување од камати. 

МК ОДЛУКА - ПДФ

ALB VENDIM - PDF

 

cssslider.com by cssSlider.com v2.1

Последни соопштенија