Годишни извештаи

Одлука за давање на согласност на Годишниот извештај 2020 Совет на Град скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на годишната сметка од Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на годишнниот извештај од Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Годишната сметка за 2018 - Совет на Град Скопје
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2017 година
Погледни документ
Ревизорски извештај за работењето на ЈП Водовод и канализација Скопје во 2013 год.
Погледни документ
Одлука за давање согласност на Извештајот за работењето на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Одлука за усвојување на Годишниот извештај за работа на ЈП Водовод и канализација-Скопје за 2013 година
Погледни документ
Финансиски извештај од независен ревизор за работењето на Претпријатието во 2012 година
Погледни документ