Подзаконски правни акти

Методологија за утврдување на цената на водата за пиење и одведување на урбани отпадни води („Сл. Весник на РМ“ бр.107/05)
Погледни документ