Рекламација на фактури и промена на кориснички податоци

 

Рекламација на фактура

Рекламации се пријавуваат во Секторот за наплата,  во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација - Скопје, ул. "Лазар Личеноски бр.9“, приземје или на следниов:

e-mail:  naplata@vodovod-skopje.com.mk  

Промена на кориснички податоци:

Барање за промена на кориснички податоци се доставува до Секторот за наплата, во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација-Скопје, ул. "Лазар Личеноски бр.9“,приземје или на следниов:

e-mail: naplata@vodovod-skopje.com.mk      

Потребни документи:

  1. Последна фактура (платена),
  2. Важечки документ за сопственост (имотен лист, купопродажен договор, наследно решение...).