Барање за хидротехнички услови

2. Хидротехнички услови
2-1. Нови хидротехнички услови
Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ (ПЛАЌАЊЕ) НА БАРАЊЕТО:

Барање за ХТ услови за индивидуални објекти под 400 m2

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:
Барање за добивање на решение за хидротехнички услови се поднесува во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација Скопје на ул.Ѓуро Стругар Бр.5 во архива (приземје)
Потребни документи:
- Копија од Извод од план издадено од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина
- Увид во проектот со потребни количини на вода
Цена на услугата:
За индивидуални објекти до 400 m2 , 3.000 денари + ДДВ 18% = 3.540 денари
Преземи барање: Барање за ХТ услови за индивидуални објекти под 400 m2