Потврда за подземни инсталации

Можност за ЕЛЕКТРОНСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:
Барање за добивање потврда за подземни инсталации

Можност за ШАЛТЕРСКО ПОДНЕСУВАЊЕ НА БАРАЊЕТО:

Барање за добивање на потврда за подземни инсталации се поднесува и подига во дирекцијата на ЈП Водовод и канализација Скопје на ул.Лазар Личеноски бр.9 (архива) - приземје
Потребни документи:
2 (две) копии од Извод од план издаден од Сектор за урбанизам, комунални работи и заштита на животна средина (одделение за урбанизам) од соодветната Општина
Цена на услугата: бесплатно
Преземи барање: Барање за добивање на потврда за подземни инсталации