Јавен оглас бр.7/2020

Одлука за избор на кандидат за работно место -Инкасант- наплатувач по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место-Контролор по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер по Јавен оглас бр.7-2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место – ВКВ Водоинсталатер по Јавен оглас бр.7-2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Оператор на пумпна станица(питка вода) по Јавен оглас бр.7/2020 година
Погледни документ
- Одлука за избор на кандидат за работно место –Оператор на пумпна станица(фекална вода) по Јавен оглас бр.7/2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер-монтер III-група по Јавен оглас бр.7 2020 година
Погледни документ
Одлука за избор на кандидат за работно место –Водоинсталатер-монтер III-група по Јавен оглас бр.7 - - 2020 година
Погледни документ