Квартални извештаи

Одлука за давање согласност на Извештајот за остварениот финансиски резултат во ЈП Водовод и канализација-Скопје за период 01-03 2018 година
Погледни документ
Одлука за усвојување на Извештајот за остварениот финансиски резултат во ЈП Водовод и канализација-Скопје за период 01-03 2018 година
Погледни документ