ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017 test
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 28.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
15.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 59/2017
59/2017
Предмет на набавка:

Ризла (сепариран варовник) – по листи на спецификација

Отварање понуда:

Краен рок - за поставување прашања: 28.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.12.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 10-2/2017
10-2/2017
Предмет на набавка:

Намирници за бифе - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.11.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 11-2/2017
11-2/2017
Предмет на набавка:

Услуга за лепење, замена и балансирање на гуми и бандажи и центрирање на преден трап – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.11.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 04.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 55/2017
55/2017
Предмет на набавка:

Услуга за Бушење (под коловози)  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 56/2017
56/2017
Предмет на набавка:

Катастaрски услуги – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 57/2017
57/2017
Предмет на набавка:

Пумпи за питка и отпадна вода, пумпи за котлара и набавка на електромотори и потопни пумпи – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 15.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 21.11.2017 во 13.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 58/2017
58/2017
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по листи на спецификација .

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
01.11.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 09-2/2017
09-2/2017
Предмет на набавка:

Полнење на технички гасови – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.11.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 03.11.2017 до 15.30 часот

Објавен:
31.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 54/2017
54/2017
Предмет на набавка:

Услуга за печатење и пакување на сметки за период од 24 месеци – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
16.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 28-1/2017
28-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 24.10.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 21.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 53/2017
53/2017
Предмет на набавка:

 Резервни делови за водомери за домаќинство и индустриски водомери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.11.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 52/2017
52/2017
Предмет на набавка:

Машински ископ, утовар и транспорт на земја со камион на далечина до 30км  – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 26-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на лиценцни програми и оперативни системи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 17.10.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 14.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
04.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 51/2017
51/2017
Предмет на набавка:

Одржување на инструменти видео надзор, радио станици, противпожарни системи, систем за издашност, автоматски системи за пренос на сигнал, соларни панели и др електронска опрема со вградување на резервни делови – по  листи на  спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 19.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 25.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
03.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 08-2/2017
08-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.10.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.10.2017 до 15.30 часот

Објавен:
02.10.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 50/2017
50/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
02.10.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 48/2017
48/2017
Предмет на набавка:

Реконтрукција на сифон Влае – по предмер,по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 49/2017
49/2017
Предмет на набавка:

Водомери со систем за далечинско отчитување - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.11.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 46/2017
Предмет на набавка:

Чепови (балони) гарнитури – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 47/2017
47/2017
Предмет на набавка:

Канализациони цевки – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 07-2/2017
07-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.09.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.09.2017 до 15.30 часот

Објавен:
20.09.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 25-1/2017
25-1/2017
Предмет на набавка:

Финансиска ревизија за период од 2 години – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 15.09.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 12.09.2017 до 15.30 часот

Објавен:
05.09.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 44/2017
44/2017
Предмет на набавка:

Одржување на машини и опрема (чекани, набивачи, машини за сечење и пумпи и друго)  – по  листи на  спецификација, за листа 1, 4 и 5  по втор пат. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 14.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 20.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
31.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 43/2017
43/2017
Предмет на набавка:

Eлементи и материјали изработени од полиетилен, наменети за челно заварување на полиетиленските црева и цевки - по листи на спецификација. 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 42/2017
42/2017
Предмет на набавка:

ПЕ цевки и ПЕ црева – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.10.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.10.2017 во 12.00 часот

Објавен:
30.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 41/2017
41/2017
Предмет на набавка:

Масла за возила - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
24.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 40/2017
40/2017
Предмет на набавка:

Услуга за транспортирање на шут до депонија дрисла - по спецификација

 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,.
Вид на постапка:
Отворена постапка 37/2017
37/2017
Предмет на набавка:

Високопритисни црева и приклучоци – по  спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 31.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 06.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 38/2017
38/2017
Предмет на набавка:

Универзални водоводни огрлици, без навој и дводелни огрлици за pe/pvc без навој- по листи на спецификација  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 39/2017
39/2017
Предмет на набавка:

Систем за автоматско управување со софт стартери  и фрекфентни регулатори  - по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.09.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.09.2017 во 12.00 часот

Објавен:
17.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка бр. 36/2017
36/2017
Предмет на набавка:

Решетки од композитен материјал и бетонски прстени – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
08.08.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 06-2/2017
06-2/2017
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 13.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
26.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 34/2017
34/2017
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
25.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 24-1/2017
24-1/2017
Предмет на набавка:

Материјал за греење  - по спецификација,втор пат.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 31.07.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 28.07.2017 до 15.30 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 32/2017
32/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на возилата на ЈП Водовод и канализација со вградување на резервни делови – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 33/2017
33/2017
Предмет на набавка:

Софтвер за менаџирање  за логови и контролирање на постоечки системски , хардверски решенија – по спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 31/2017
31/2017
Предмет на набавка:

Одржување на сервери, печатари, мрежи, уреди од ИТ со вградување на резервни делови  – по  листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
14.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 29/2017
29/2017
Предмет на набавка:

Машина за челно заварување до 315мм со агрегат и Машина за челно заварување до 500мм со агрегат - по листи на спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 29.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 04.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 30/2017
30/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.08.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
11.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 28/2017
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација. 

Отварање понуда:

за поставување прашања: 28.07.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 03.08.2017 во 12.00 часот

Објавен:
10.07.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма