ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
БПП 01-2/2018
01-2/2018
Предмет на набавка:

услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025:2005 а согласно  МКС EN ISO 17025:2017 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 01-1/2018
01-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.02.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.02.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 68/2017
68/2017
Предмет на набавка:

Гуми, бандажи и др. потрошен материјал за возила – по листи на спецификација.   

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 25.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 31.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
12.01.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2017
64/2017
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по  листи на  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
09.01.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 72/2017
72/2017
Предмет на набавка:

Хардверска мрежна и серверска опрема – по листи на спецификација.   

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
29.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 70/2017
70/2017
Предмет на набавка:

Санација и доведување во првобитна состојба на оштетени површини при санација на дефекти на водоводна и канализациона мрежа – по листи на спецификација . 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 17.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 23.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 71/2017
71/2017
Предмет на набавка:

Штрафовска стока (завртки и навртки, машински штрафови) – по  листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 12.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 18.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП 34-1/2017
34-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на апарати за третирање на загуби за вода со вградување на резервни делови 

– по спецификација.

Отварање понуда:

За доставување на понуда 15.01.2018 во 14.00 часот - за поставување на прашања 12.01.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 69/2017
69/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
22.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 67/2017
67/2017
Предмет на набавка:

Услуга од Интернет провајдер – по спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
22.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 33-1/2017
БПП 33-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.01.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 06.01.2018 до 15.30 часот

Објавен:
21.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 66/2017
66/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на термотехнички и електро инсталации во управна зграда на Ј.П Водовод и Канализација Скопје – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2018 во 13.00 часот

Објавен:
19.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 32-1/2017
32-1/2017
Предмет на набавка:

Резервни делови за топловодна инсталација/парно греење  - по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 25.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 22.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
18.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 62/2017
Предмет на набавка:

Хемикалија за Пречистителна станица Волково – по  листи на  спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 63/2017
63/2017
Предмет на набавка:

Алат и потрошни материјали за алати – по листи на  спецификација.  

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 06.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 12.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 64/2017
64/2017
Предмет на набавка:

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по  листи на  спецификација.   

Отварање понуда:

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.

Објавен:
15.12.2017

Канцелариски материјал и компјутерска галантерија – по листи на спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 65/2017
65/2017
Предмет на набавка:

Нафта и нафтени деривати – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 23.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 29.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
15.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 31-1/2017
31-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на ВЕБ страната – по спецификација, по втор пат .

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 22.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 19.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
12.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 61/2017
61/2017
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 60/2017
60/2017
Предмет на набавка:

Сервисирање на  електромотори, електро пумпи и електрични апарати, дизел електро агреагати и трансформатори  – по  листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 03.01.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 09.01.2018 во 12.00 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 12-2/2017
БПП 12-2/2017
Предмет на набавка:

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 18.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 15.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Одржување на клима уреди со вградување на резервни делови – по спецификација. Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 30-1/2017
БПП 30-1/2017
Предмет на набавка:

Одржување на уреди за испитување на водомери, машина за пескарење на водомери и компресор во оддел за верификација на водомери – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 21.12.2017 во 12.00 часот - за поставување на прашања 18.12.2017 до 15.30 часот

Објавен:
11.12.2017

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk