ImageОтворени јавни набавки

Вид на постапка:
Отворена постапка 19/2018
19/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција, доградба и и замена на водоводни цевки – по предмер

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
20.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2018
09/2018
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 24.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 30.04.2017 во 13.00 часот

Објавен:
18.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
БПП -11-1/2018
11-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за затоплување и ладење - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
16.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 18/2018
18/2018
Предмет на набавка:

Испитување и преглед на средства и орудија за работа – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 02.05.2018 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 08.05.2018 во 12.00 часот

Објавен:
16.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 08-1/2018
08-1/2018
Предмет на набавка:

Реконструкција на тоалети во резервоари и ПС - по спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 16.04.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 13.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 09-1/2018
09-1/2018
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 23.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 20.04.2018 до 15.30 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 17/2018
17/2018
Предмет на набавка:

Водоводни цевки (дуктилни цевки и ПЕ црева) - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 16.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 22.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 09/2018
09/2018
Предмет на набавка:

Надзор над изградба и реконструкција на објекти за кои како Инвеститор и Изведувач се јавува ЈП Водовод и канализација Скопје – по  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 18.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 24.04.2017 во 13.00 часот

Објавен:
12.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 15/2018
15/2018
Предмет на набавка:

Набавка на електрична енергија – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
05.04.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 14/2018
14/2018
Предмет на набавка:

Осигурување на имотот на ЈП  Водовод и канализација,осигурување од дејност, каско осигурување и осигурување од автоодговорност – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
29.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 05-2/2018
Предмет на набавка:

Чистење на септички јами - по спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 03.04.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 31.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
Отворена постапка 13/2018
13/2018
Предмет на набавка:

Поцинкуван фитинг, месинган фитинг и разно – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 11.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 17.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
27.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 11/2018
11/2018
Предмет на набавка:

Посебни мерни уреди и инструменти за следење на електромашински процеси и посебен алат за одржување на електро-моторни погони во пумпни станици  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 10.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 16.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 12/2018
12/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за пумпи за питка вода, електропумпи за отпадна вода, хлоринатори и хлорни инсталации – по листи на  спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 01.05.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 07.05.2017 во 12.00 часот

Објавен:
26.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма
Вид на постапка:
Други огласи 02-3/2018
02-3/2018
Предмет на набавка:

услуга за обука на вработени за безбедно и здравo работење  – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 02.04.2018 во 12.00 часот

Објавен:
23.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 10/2018
10/2018
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација, по втор пат.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 08/2018
08/2018
Предмет на набавка:

Гумени производи – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 05.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 11.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
20.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 07/2018
07/2018
Предмет на набавка:

Акумулатори  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 06-1/2018
06-1/2018
Предмет на набавка:

Опрема за возила и церади – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2018 во 13.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
БПП 05-1/2018
05-1/2018
Предмет на набавка:

Резервни делови за возила (листа 9, листа 13, листа 21, листа 22)  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 29.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 26.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
19.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2018
06/2018
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за Хлоринаторски станици и дезинфекција на мрежи  – по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 04.04.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 10.04.2017 во 12.00 часот

Објавен:
12.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-1/2018
04-1/2018
Предмет на набавка:

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 20.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 17.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
07.03.2018

Мазива и автопотрошен материјал– по листи на спецификација
Вид на постапка:
Отворена постапка 06/2018
06/2018
Предмет на набавка:

Гасен и течен хлор за Хлоринаторски станици и дезинфекција на мрежи  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 21.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 27.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
06.03.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 04-2/2018
04-2/2018
Предмет на набавка:

Намирници за бифе – по листи на спецификација 

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 07.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 04.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
01.03.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 05/2018
05/2018
Предмет на набавка:

Банкарска финансиска услуга за електронско плаќање на сметките преку нашата Веб страна за 24 месеци/2 години – по  спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 20.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 26.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-2/2018
03-2/2018
Предмет на набавка:

Услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 06.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 03.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
28.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 02-1/2018
02-1/2018
Предмет на набавка:

Застаклен преграден  ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 09.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 06.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Застаклен преграден ѕид со две лизгачки врати за одвојување на работен простор во лаборатории – по спецификација.
Вид на постапка:
Отворена постапка 04/2018
04/2018
Предмет на набавка:

Хемикалии,реагенси, микробиолошки подлоги,  лабораториски инвентар, друг потрошен и резервен материјал – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 13.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 19.03

Објавен:
27.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 03-1/2018
03-1/2018
Предмет на набавка:

Сервисирање на возила за смет, мали и средни градежни машини со вградување на резервни делови  – по листи на спецификација, за период од 6 (шест) месеци.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 12.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 09.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
27.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 03/2018
03/2018
Предмет на набавка:

Лагери,  спојки семеринзи, механички заптивачи, гумени заптивачи и механички осовински  – по листи на спецификација

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 09.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 15.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
22.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 02/2018
02/2018
Предмет на набавка:

Мерач на проток во отворен канал во каптажа Рашче 1  – по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 08.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 14.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
Отворена постапка 01/2018
01/2018
Предмет на набавка:

Услуги за атестирање на садови под притисок - по спецификација.

Отварање понуда:

- за поставување прашања: 07.03.2017 до 15.30 часот - за поднесување на понуда: 13.03.2017 во 12.00 часот

Објавен:
21.02.2018

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.
Вид на постапка:
БПП 01-2/2018
01-2/2018
Предмет на набавка:

услуга за обука за интерни проверувачи за ISO 17025:2005 а согласно  МКС EN ISO 17025:2017 и обука за интерни проверувачи за МКС EN ISO 17020:2012, обука на лице за запознавање со структурата и барањата на стандардот ISO 17020:2012 - по листи на спецификација.

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 05.03.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 02.03.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk
Вид на постапка:
БПП 01-1/2018
01-1/2018
Предмет на набавка:

Одржување на косилки со вградување на резервни делови – по спецификација

Отварање понуда:

- за доставување на понуда 26.02.2018 во 12.00 часот - за поставување на прашања 23.02.2018 до 15.30 часот

Објавен:
15.02.2018

Огласот е објавен на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk .
Вид на постапка:
Отворена постапка 16/2018
16/2018
Предмет на набавка:

Мониторинг и далечинска контрола на атмосферски пумпи станици – по спецификација.

Отварање понуда:

Мониторинг и далечинска контрола на атмосферски пумпи станици – по спецификација.

Објавен:
05.04.2017

Огласот и тендерската документација се објавени и достапни на електронскиот систем за јавни набавки https://e-nabavki.gov.mk,. Тендерската документација е достапна на ЕСЈН во електронска форма.